Ga naar de inhoud

Bibliotheek / Beisbroek

img

Ioniserende straling

Code: NAT0580
Auteurs: H. Vanmarcke, L. Baugnet-Mahieu,....
ISBN: 9080312223
Korte beschrijving: Dit boek, is een synthese van de kennis over de gevolgen van lage dosissen ioniserende straling. Het is in de eerste plaats bestemd voor personen die niet dagelijks met het onderwerp te maken hebben maar belangstelling hebben voor wetenschappen ; het is ook bestemd voor personen die beroepshalve met een deelaspect van het onderwerp bezig zijn en een meer algemeen overzicht willen hebben.

In de diverse hoofdstukken wordt getracht een antwoord te geven op de volgende vragen : wat weten we met zekerheid? Over welke punten bestaat er nog onzekerheid? Wat doet de overheid om ons tegen straling te beschermen?

Verschillende deskundigen hebben de hoofdstukken geschreven die te maken hebben met hun vakgebied. De redactie van het boek werd gevolgd en geleid door een wetenschappelijk comité.

Er werd veelvuldig gebruik gemaakt van illustraties, grafieken en tabellen, die bijdragen tot de uitzonderlijke waarde van het boek. Tevens werd een glossarium opgesteld van de belangrijkste wetenschappelijke termen en werd aan het einde van elk hoofdstuk een lijst met referentiewerken toegevoegd.

Dit boek heeft de ambitie de lezer duidelijke en objectieve informatie te verstrekken over een onderwerp dat ons allen aangaat en betrekking heeft op maatschappelijke problemen, maar dat vaak ook passionele controverses doet rijzen die veelal een weerspiegeling zijn van persoonlijke opinies of particuliere belangen: de gezondheidseffecten van lage dosissen ioniserende straling.


Het is onderverdeeld in vier grote delen :

Het eerste deel is een soort inleiding dat de niet-gespecialiseerde lezer een leidraad biedt om de volgende delen beter te begrijpen. De belangrijkste definities en concepten worden erin uitgelegd, evenals de grootheden en eenheden die in de stralingsbescherming worden gebruikt.

Het tweede deel maakt de balans op van onze kennis inzake radiobiologie. Het ontstaan van kanker door straling vormt het onderwerp van één van de hoofdstukken, evenals de erfelijke effecten en risico's van prenatale bestraling.

Het derde deel, één van de meest interessante van het boek, geeft een zeer volledig overzicht van de beschikbare informatie over de effecten bij de mens en bespreekt de bijbehorende risico's op vergissingen.

Het vierde en laatste deel van het boek geeft eerst een overzicht van de stralingsbelasting van de Belgische bevolking en behandelt vervolgens de algemene filosofie en de basisprincipes van stralingsbescherming.


Er zijn in totaal tien hoofdstukken :

1. Ioniserende straling : fysische kenmerken
2. Grootheden en eenheden
3. Biologische effecten van ioniserende straling : bijdrage van het onderzoek in de radiobiologie
4. Het ontstaan van kanker door straling
5. Genetische effecten van ioniserende straling
6. Effecten van prenatale bestraling
7. Epidemiologische gegevens bij de mens
8. Natuurlijke, medische en industriële blootstelling: de toestand in België
9. Fundamenten en principes van de stralingsbescherming
10. Reglementering en organisatie van de stralingsbescherming